Witamy

Dnia 10 października 2012 r., w klubie Absolwenta Politechniki Warszawskiej została podpisana umowa ustanawiająca naukowo-technologiczną platformę współpracy pod nazwą „Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej” - IUSER, zwaną dalej Platformą IUSER.

Platforma ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim. Prowadzone będą w szczególności badania nad opracowaniem takich technologii i produktów, których wdrożenie na rynku docelowym stworzy realną szansę rozwoju energetyki rozproszonej opartej, miedzy innymi, na odnawialnych źródłach energii, prowadzącego do efektywnego zarządzania wytworzoną energią, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności i wiedzy.

Sygnatariuszami umowy są:

 

 

 

W uroczystości wzięli również udział goście – przedstawiciele administracji państwowej, prezesi firm zainteresowanych przystąpieniem do Platformy oraz przedstawiciele Sygnatariuszy z uczelni, instytutów badawczych i firm.

między innymi:

 • pan Mieczysław Kasprzak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki ,
 • pan Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • pan Tomasz Waźbiński, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego,
 • pan Krzysztof Filiński, prezes Agencji Rozwoju Mazowsza,
 • pan Dariusz Ciarkowski, wiceprezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej
 • pan Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska
 • pan Roman Szwed, prezes ATM,
 • pan Marek Gondzio, prezes Globema,
 • pan Marek Wośko, prezes MAW Telecom,
 • pani Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Dyrektor ds. Naukowych NASK,
 • pan Andrzej Sobolewski, przedstawiciel Asseco Poland.  

Na wstępie zgromadzonych powitał, jako gospodarz spotkania, JM Rektor PW prof. Jan Szmidt i przekazał prowadzenie prof. Józefowi Modelskiemu, który w imieniu Politechniki Warszawskiej koordynuje działania związane z utworzeniem i rozwojem Platformy. Prof. Modelski przedstawił Sygnatariuszy oraz gości. Krótko przedstawił historię budowania Platformy oraz udział wszystkich instytucji w jej tworzeniu. Szczególnie podkreślił partnerskie stosunki obu warszawskich uczelni technicznych PW i WAT oraz współpracę KIGEiT i Orange Polska.

Następnie przedstawił główne cele powołania Platformy oraz zauważył, że Platforma będzie działać w nieco innym obszarze niż zawiązane dwa lata wcześniej wrocławskie konsorcjum Smart Power Grids Polska, ale obie inicjatywy będą się uzupełniały. W dalszym ciągu prezentacji cele i zadania Platformy bardziej szczegółowo przedstawił wiceprezes KIGEiT pan Jarosław Tworóg.

 

IUSER Prezentacja

 

W imieniu swoich instytucji umowę podpisali:

 • prof. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk - Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Piotr Rutkowski - Dyrektor ds. Energetyki oraz Krzysztof Kozłowski - Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego PTK Centertel,
 • Stefan Kamiński - Prezes Zarządu oraz Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,
 • Wojciech Hałka - Dyrektor Instytut Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Krzysztof Łysek - Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności,
 • prof. Jerzy Kątcki - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Technologii Elektronowej.

W imieniu sygnatariuszy głos zabrali prof. Jan Szmidt, JM Rektor PW, prof. Zygmunt Mierczyk, JM Rektor WAT, pan Piotr Muszyński, wiceprezes Orange Polska oraz pan Wojciech Hałka, Dyrektor Instytutu Łączności. W swoich wypowiedziach zgodnie podkreślali wagę tego wydarzenia oraz fakt, że Platforma jest kontynuacją już trwającej współpracy zarówno w ramach programów badawczych pomiędzy uczelniami i instytutami, jak i środowiska akademickiego z gospodarką. Pan prezes Piotr Muszyński zauważył też, że efekty tej współpracy są na bieżąco wdrażane w praktyce. Przy czym, nawiązując do nazwy Platformy - IUSER, zauważył, że działalność Orange Polska ma na celu zaspokajanie potrzeb użytkownika końcowego (i-usera), więc nie bez powodu firma uczestniczy w kolejnym przedsięwzięciu dążącym do takiego celu.

Z grona gości głos zabrali - pan Mieczysław Kasprzak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pan Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz pan Tomasz Waźbiński w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Składając gratulacje Sygnatariuszom, podkreślali, że cele Platformy wpisują się w programy rozwojowe Ministerstwa Gospodarki oraz Mazowsza, dotyczące energetyki i nowoczesnych technologii. Zauważyli, że smart grid - integracja technik informacyjnych z sieciami i systemami elektroenergetycznymi - zaczyna dynamicznie rozwijać się i będzie wspierana przez urzędy centralne, regionalne oraz regulatora. Podkreślali również znaczenie współpracy nauki z przemysłem dla wszystkich inicjatyw gospodarczych i naukowo- badawczych, zarówno regionalnych jak i ogólnokrajowych.

 

gpEasy-Theme simplicity 1.5 by syndicatefx